۞ Các bài khác ۞
܀ Sự tích Đường Huyền Trang Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Tàu hủ chiên hành Ẩm Thực Chay
܀ Người Trung Quốc đầu tiên xuất gia Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Bước hành hương vào hạ Thơ Thiền
܀ Sống Thiền hành Thơ Thiền
܀ Sự tích Mục Kiền Liên Bồ Tát Tích Phật Và Bồ Tát
܀ Phật Tử phát tâm cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Việt Nam 2013 Hoạt Động Từ Thiện
܀ Kinh Trung Bộ Kinh Sách
܀ Nghi thức tụng niệm Kinh Sách
܀ Trị phong thấp Y Học Đông Tây


Người con Phật không bao giờ làm cho ai lo sợ và bất an.
LÊ THỊ NỘI
Pháp danh ???

Sanh ngày ?? tháng ?? năm 1916
Từ trần ngày 16 tháng 05 năm 2015
(Nhằm ngày 28 tháng 03 Ất Mùi)
Tại Sài Gòn, Việt Nam

Hưởng thọ 100 tuổi

Xin chia buồn cùng gia đình anh Thọ và chị Hậu. Nguyện cầu hương linh bà sớm tiêu diêu miền Cực Lạc.

Nguyện

Sanh

Tây

Phương

Tịnh

Độ

Trung
Cửu

Phẩm

Liên

Hoa

Vi

Phụ

Mẩu
Hoa

Khai

Kiến

Phật

NgộSanh
Bất

Thoái

Bồ

Tát

Vi

Bạn

Lữ